Algemene Voorwaarden DeBiermeneer

DeBiermeneer vindt het belangrijk een persoonlijke noot toe te voegen aan deze brei van kleine lettertjes en voorwaarden. Dit is misschien wel de belangrijkste bepaling van deze hele pagina. DeBiermeneer is een parttime ondernemer (eenmanszaak) zonder diepe zakken, en vindt het om die reden prettig om zich in te dekken bij eventueel gezeik wat hij over zich heen kan krijgen. Vooral omdat hij door de rechtsvorm hoofdelijk aansprakelijk is. Het uitgangspunt is altijd: het komt goed en we komen er wel uit, ik ben echt de moeilijkste niet. DeBiermeneer is niet iemand die zich om het minste of geringste terugtrekt en wijs op voorwaarden. Sterker nog, DeBiermeneer heeft ze nog nooit nodig gehad. Maar het is toch fijn om ze te hebben. Als er ooit eens stront aan de knikker is. Veel leesplezier 😉

Download ze hier.

Email: contact@debiermeneer.nl

Website: www.debiermeneer.nl

Definities

 1. DeBiermeneer: DeBiermeneer, gevestigd te Alkmaar onder KvK nr. 66407494.
 2. Klant: degene met wie DeBiermeneer een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: DeBiermeneer en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé-persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens DeBiermeneer.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van DeBiermeneer zijn volledig vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt DeBiermeneer zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt DeBiermeneer slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die DeBiermeneer op offerte’s en facturen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief 0% btw (ik reken geen btw vanwege de Kleine Ondernemers Regeling) en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die DeBiermeneer hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan DeBiermeneer te allen tijde wijzigen. Echter afspraak is afspraak. Wanneer een prijs is overeengekomen, blijft die gelden.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door DeBiermeneer een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. DeBiermeneer is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient DeBiermeneer de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om de opdracht te laten vervallen.

Toeslag tijdens kantooruren

Voor activiteiten (proeverijen of workshops) tijdens kantooruren rekent DeBiermeneer een toeslag van €150 per dagdeel. Als enkel wat reistijd in de kantooruren valt, kan dit tarief naar beneden bijgesteld of geheel weggelaten worden.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Voor zakelijke klanten geldt; DeBiermeneer mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 2. Voor particuliere klanten geldt; DeBiermeneer zal bij het aangaan van de overeenkomst een volledige betaling per factuur vooraf of een contante betaling ter plekke verlangen.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat DeBiermeneer de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. DeBiermeneer behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is DeBiermeneer gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan DeBiermeneer.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag DeBiermeneer zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van DeBiermeneer op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door DeBiermeneer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan DeBiermeneer te betalen.

Herroepingsrecht en annuleren

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  – zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  – zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via contact@debiermeneer.nl.
 4. Voor zowel consumenten als bedrijven geldt in het geval van het annuleren van een proeverij of workshop het volgende:
  – kosteloos annuleren kan tot 14 dagen (of 10 werkdagen) vóór de dag dat de geboekte activiteit plaatsvindt
  – bij een annuleringen korter dan 14 dagen (of 10 werkdagen) vóór de dag dat de geboekte activiteit plaatsvindt, zal in verband met reeds gemaakte kosten 50% van het oorspronkelijke factuurbedrag voldaan moeten worden
 5. Het verplaatsen in plaats van annuleren van een activiteit is (in overleg) mogelijk, maar DeBiermeneer mag dit zonder opgaaf van redenen weigeren. Hierbij zijn de voorwaarden in lid 4 bij een eventueel latere annulering van de verplaatste activiteit niet van toepassing. Bij het annuleren van een verplaatste activiteit zal altijd 50% van het oorspronkelijke factuurbedrag voldaan moeten worden, ook als die meer dan 14 dagen van tevoren alsnog geannuleerd wordt.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan DeBiermeneer te verrekenen met een vordering op DeBiermeneer.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  – geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  – zaken van DeBiermeneer die bij de klant aanwezig zijn
  – zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van DeBiermeneer de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor DeBiermeneer enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. DeBiermeneer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. DeBiermeneer heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat DeBiermeneer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan DeBiermeneer.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert DeBiermeneer de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door DeBiermeneer redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart DeBiermeneer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door DeBiermeneer geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door DeBiermeneer geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant DeBiermeneer daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen DeBiermeneer uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat DeBiermeneer in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat DeBiermeneer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan DeBiermeneer.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling DeBiermeneer ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als DeBiermeneer een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan DeBiermeneer verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid DeBiermeneer

 1. DeBiermeneer is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien DeBiermeneer aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. DeBiermeneer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien DeBiermeneer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van DeBiermeneer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer DeBiermeneer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door DeBiermeneer niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat DeBiermeneer in verzuim is.
 3. DeBiermeneer heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien DeBiermeneer kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van DeBiermeneer in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan DeBiermeneer kan worden toegerekend in een van de wil van DeBiermeneer onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van DeBiermeneer kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor DeBiermeneer 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat DeBiermeneer er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. DeBiermeneer is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. DeBiermeneer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal DeBiermeneer te allen tijde vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van DeBiermeneer.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat DeBiermeneer bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar DeBiermeneer is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 juli 2019.

Voorwaarden – specifieke win-actie DeBierquiz

Deelname

 1. Doe mee met DeBierquiz en maak kans op een digitale proeverij ter waarde van €39,-
 2. De quiz bestaat uit 12 vragen waarvoor je 120 seconden de tijd hebt
 3. Bij het afronden van de quiz ding je automatisch mee om een prijs te winnen
 4. Bij deelname is het invoeren van een correct emailadres vereist
 5. De winnaars krijgen per email bericht
 6. Je mag maximaal één keer deelnemen

Prijzen

 1. Onder de beste deelnemers van de quiz verloten we een online bierproeverij ter waarde van €39,-
 2. Bij het bepalen van “de beste deelnemers” wordt eerst naar het aantal vragen goed, daarna naar het aantal seconden gekeken

De aanvullende voorwaarden voor specifieke win-actie DeBierquiz zijn opgesteld op 28 maart 2022. Terug naar DeBierquiz.

Voorwaarden – alle win-acties

 1. De winactie wordt georganiseerd door DeBiermeneer
 2. Je mag zo vaak meedoen als je wilt, tenzij specifiek anders aangegeven
 3. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden
 4. Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht door DeBiermeneer
 5. Prijzen kunnen niet ingewisseld worden tegen geld of andere goederen
 6. Prijzen zijn niet overdraagbaar
 7. Alle inschrijvingen, reacties en publiciteitsmateriaal na de win-actie zijn eigendom van DeBiermeneer
 8. Beslissingen genomen door DeBiermeneer zijn doorslaggevend en definitief, hierover kan niet worden gecorrespondeerd
 9. De naam van de uiteindelijke winnaar mag worden gebruikt voor promotionele doeleinden zoals het plaatsen van de bekendmaking op social media, op DeBiermeneer.nl of op andere vergelijkbare plaatsen
 10. DeBiermeneer behoudt zich het recht voor te alle tijde zonder opgaaf van reden de actie(voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te stoppen. Dit zal altijd vermeld worden op DeBiermeneer.nl en/of op social media.
 11. Deelname is uitgesloten voor deelnemers die jonger zijn dat de gerechtigde leeftijd om alcohol te nuttigen in het land waar de deelnemer woonachtig is
 12. Op de actie en bijbehorende actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing
 13. Over prijzen met een waarde hoger dan €454 is kansspelbelasting verschuldigd, DeBiermeneer neemt deze belasting altijd voor zijn rekening
 14. Indien een winnaar zich binnen 30 dagen en na drie herhaalde berichtgevingen niet meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd

Persoonsgegevens rondom winacties

 1. Wanneer je deelneemt aan een win-actie, wordt je automatisch aangemeld voor DeBierletter, de bierigste digitale krant van Nederland
 2. Je gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden alleen gebruikt door DeBiermeneer
 3. Persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden, maar alleen gebruikt worden in het kader van informeren over producten, acties of updates van DeBiermeneer
 4. Je hebt altijd het recht om te verzoeken jouw gegevens uit het bestand te laten verwijderen of om jouw gegevens in te zien
 5. Je kunt je altijd, indien gewenst, per direct afmelden voor eventuele volgende nieuwsbrieven, Bierletters of aanbiedingen
 6. DeBiermeneer behoudt zich het recht voor om deelnemers om zwaarwegende redenen, met opgaaf van reden, uit te sluiten van deelname aan de actie, bijvoorbeeld bij een (aanwijsbaar) vermoeden van misbruik

Aansprakelijkheid rondom winacties

 1. Informatie op deze website alleen (en altijd ongewijzigd) worden gereproduceerd of gedistribueerd bij expliciete vermelding van DeBiermeneer.nl
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die ik aan het beheer van DeBiermeneer.nl besteed, is het mogelijk dat informatie onvolledig of incorrect is. DeBiermeneer is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door fouten of nalatigheden op de website, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, de distributie of reproductie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van (onderdelen van) de website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van DeBiermeneer
 3. DeBiermeneer is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden website

De aanvullende voorwaarden voor win-acties zijn opgesteld op 28 maart 2022.

De algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 juli 2019.